Obchodní podmínky

 1. Úvodní Ustanovení
  1. Prodávající
   1. Internetový obchod na adrese www.lufoli.cz (dále jen internetový obchod) je provozován společností LUFOLI s.r.o., se sídlem Koubkova 1846/3, Praha 2, 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 292487, IČO: 070 18 525, (dále jen prodávající), bankovní spojení: 2301541328.

Kontakty jsou uvedeny zde.

  1. Kupující
   1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen kupující).
   2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen spotřebitel).
   3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen podnikatel).
  2. Obchodní podmínky
   1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen kupní smlouva).
   2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
   3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby
  1. Nabídka zboží
   1. Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
  2. Objednávka
   1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere konkrétní zboží či pomocí konfigurátoru zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
   2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
  3. Uzavření kupní smlouvy
   1. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.
   2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.
   3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  4. Způsob dopravy
   1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
   2. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
  5. Způsob platby
   1. Prodávající nabízí na výběr z těchto způsobů platby:
   2. bankovním převodem po dokončení objednávky,
   3. na dobírku až při převzetí od přepravce,
   4. v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě prodávajícího
   5. přes službu GoPay.

Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

   1. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.
   2. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   3. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
   4. Při volbě platby přes službu GoPay bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého GoPay účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na GoPay účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z GoPay účtu kupujícího.
   5. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
   6. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
   7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
   8. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
  1. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy
   1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
   2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícího veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
   3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
   4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
  2. Dárkové poukazy a slevové kódy
   1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.
   2. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:
   1. o není možné uplatňovat opakovaně;
   2. o nelze vzájemně kombinovat;
   3. o nelze použít na nákup dalších poukazů.
   4. Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, na zboží označené jako permanentní, ledaže prodávající výslovně uvede jinak.
   5. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. V případě dárkového poukazu dále vystaví prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě. Prodávající však může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.
   6. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
   7. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
   8. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.
 1. Dodání zboží
  1. Dodací lhůta
   1. Prodávající se, při zohlednění podmínek uvedených níže, zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky a přes službu GoPay prodávající odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.
   2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
  2. Přeprava, doručení a převzetí zboží
   1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
   2. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.
   3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
   4. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.
   5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   6. Pokud si kupující nevyzvedne jím dříve objednané zboží, prodávající není povinen mu jakékoli jím nově objednávané doposud neuhrazené zboží zaslat nebo může požadovat platbu předem.
  3. Způsob doručení
   1. Pokud si kupující v jednom kalendářním dni objedná (prostřednictvím jedné či více objednávek) celkem více než 3 kusy zboží může prodávající požadovat úhradu zboží předem jako jedinou možnost úhrady. Tuto možnost si prodávající vyhrazuje, v rozsahu umožněném zákonem, i v případě opakovaného neodůvodněného vracení zjevně používaného zboží ze strany téhož kupujícího a/nebo opakovaného bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím
   1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.
   2. Pokud spotřebitel v zákonné 14denní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít potvrzení o koupi, které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo tento formulář pro odstoupení od smlouvy. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze Vám budou vráceny stejnou platební metodou, jakou jste zvolili při koupi. Postup proplacení trvá až 14 dní. Z částky Vám může být stržen poplatek za vrácení 109 Kč.
   3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávající oznámení, že od smlouvy odstupuje.
   4. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě ceny vraceného zboží, s čímž spotřebitel/kupující tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli takto ujednanou sníženou kupní cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím.
   5. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
   6. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, s ohledem na čl. 4.1.9., je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit mu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
   7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   8. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, má nárok na vrácení částky odpovídající částce, kterou vynaložil v souvislosti s dopravou při koupi zboží.
   9. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícím, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno prodávajícím bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.
   10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek s čímž kupující tímto souhlasí.
   11. Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží kupujícímu (vč. zejména nákladů na službu dobírky) se nevrací.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
   1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím a dostatečnou zásobovanost materiálem určeným pro výrobu zboží, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.
   2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele materiálu určeného pro výrobu objednaného zboží případně konkrétního zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.
   3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
   4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 3. Práva z vadného plnění
  1. Jakost při převzetí
   1. Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
   2. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
   3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
   4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
   5. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  2. Zákonná práva z vad
   1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
   2. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
   3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
   4. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
   5. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
   6. bezplatné odstranění vady opravou;
   7. přiměřenou slevu z kupní ceny,
   8. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
   9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
   10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
   11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
   12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
  3. Vyřízení reklamace
   1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
   2. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.
   3. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
   4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
   5. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
   6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
   7. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
   8. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
   9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
   10. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
   11. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy zde.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
  2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
  4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy kancelar@lufoli.cz

V Praze dne 3.1.2019